Statlige trafikksikkerhetmidler tildelt Haugesund og Karmøy

Trafikksikkerhet står på agendaen også i Sykkelbyen. Vi har derfor bistått kommunene med å søke om statlige midler til prosjekt som skal bedre forholdene for syklende (og gående). Årets tildelingen er kunngjort og Haugesund kommune er tildelt kr. 110 000 til tiltak som skal bedre forholdene for de myke trafikantene langs Haakonsveg. Karmøy kommune er tildelt kr. 52.500 til ny atkomst til parkeringsplassen og oppmaling av nye parkeringsplasser til idrettshallen på Norheim.

Les mer om prosjektene som har fått midler her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side7/id2721370/

Sykkelkart er på plass!

 

Forklaringdsokument3

Knapp-sykkelkart

 

Velkommen til å bruke sykkelkartet i Sykkelbyen! 115 km med mulige sykkelruter er registrert og merket av på kartet. Tanken bak sykkelkartet er å vise muligheten for å sykle de kortere turene i hverdagen.

Hovednett og lokalnett
Utgangspunktet for sykkelkartet er hovednett for sykkel som ble vedtatt for noen år tilbake. Et hovednett binder sammen bydeler og større, viktige målpunkt og følger ofte hovedveiene. Målgruppen her er hverdagssyklisten, som bruker sykkelen til ett eller flere formål.  Vi har også registrert deler av lokalnettet, som er forbindelser innen og mellom boligområder og andre lokale reisemål, som skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Disse er viktige for målgruppen barn og unge, som skal til sine målpunkt.

Det er merket av 115 km med sykkelruter (grønn markering). Sykkelkartet viser mulige sykkelruter, snarveier og grønne ruter. Noen veier er tilrettelagt for sykling (sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei, sykkelfelt og turvei).  Sykkelveier og gang-og sykkelveier er asfalterte, turveiene er som oftest gruset. Andre ruter må sykles i blanda trafikk eller på fortau.  Her kan du lese mer om hvordan du skal sykle i de ulike systemene: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkregler/trafikkregler-for-syklister/hvor-kan-du-sykle

Husk at alle trafikanter må ta hensyn til hverandre, om det sykles i blanda trafikk, på fortau, langs gang- og sykkelvei eller på sykkelvei med fortau.

Markering av tilbud til syklisten
Det er også tatt med kategorier som ladepunkt for bysykler, pumpestasjoner og sykkelparkeringer. Sykkelruter som er fysisk skiltet pr idag, er merket av med symboler i kartet med rutenummer. Hold pekeren over symbolet for å få opp rutenummer. Vi tror at sykkelkartet kan bidra til at syklistene kan finne gode og raskere ruter til jobb, skole, fritidsaktiviteter og andre målpunkt. Andre tilbud kan bidra til at det blir mer attraktivt å sykle.

Bli kjent i egen sykkelby
Prosjektleder Lorna Dyrkolbotn anbefaler alle etablerte og nye syklister om å teste ut nye veier i Sykkelbyen. Foresatte oppfordres til å samsykle med barna, for å finne trygge sykkelruter og snarveier til de ulike målpunktene. Med sykkelkartet er det mulig å bli bedre kjent med sykkelruter i nærområdet. Prøve å la bilen stå en dag og heller sykle til jobben.

 

Trykk på markøren i venstre meny i kartet, så vises markørene.

Grønn rute
Rute gjennom litt roligere og tryggere grøntdrag

Ladepunkt
Kun for bysykler

Pumpestasjon
Sykkelpumpe, reparasjonssett enkelte lokasjoner

Rutenummer
Hold musa/finger over rutenummer-ikonet og få opp nummer på ruta

Snarvei
Kortere vei mellom to punkter

Sykkelfelt
Ensidig eller tosidig sykkelfelt

Sykkelparkering
Låsbare stativ, ute eller under tak

Sykkelruter
Viser sykkelrutene

Sykkelvei
Sykkelvei med fortau, gang- og sykkelvei eller turvei

Sykle til jobben er i gang!

Årets Sykle til jobben-aksjon ble utsatt i år grunnet koronasituasjonen. Mange arbeidstakere fikk hjemmekontor og det ble derfor dratt i gang en annen aksjon i regi av Bedriftsidretten. «Hjemmegym» ble arrangert i perioden 6.april-6.mai, i påvente av at samfunnet gradvis skulle åpnes og vi skulle tilbake til våre ordinære arbeidsplasser igjen.

Den ordinære Sykle til jobben-aksjonen går derfor i gang tirsdag 19.mai og går i år helt til 30.juni. Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Under kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller. Padling, løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er andre eksempler på poenggivende aktiviteter. Du kan registrere aktiviteten til/fra jobb og fysisk aktivitet på fritiden. Man kan delta individuelt eller som et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Selv om du er pensjonist eller av andre grunner ikke er i jobb, kan du fortsatt delta.

Som tidligere år betaler Sykkelbyen Haugesund-Karmøy deltakeravgift for alle som registrerer seg og som bor og/eller jobber i Haugesund eller på fastlands-Karmøy. Vårt mål er å få flere til endre sine vaner fra å kjøre bil de kortere turene i hverdagen til heller å sykle eller gå til målpunkt i hverdagen, om det er arbeidsplassen, fritidsaktiviteter eller butikken. Dette vil igjen slå positivt ut på bedre trafikksikkerhet og bedre miljø. Å være i aktivitet i hverdagen er også et pluss for folkehelsen, både fysisk og psykisk.

I 2019 hadde Sykle til jobben mer enn 43.000 deltakere på landsbasis. I Haugesund og Karmøy hadde vi over 700 registrerte deltakere og vi håper selvsagt på at enda flere melder seg på i år. Alle som melder seg på og registrer aktivitet er med i trekningen av premier som blant annet sykler, turer og treningsutstyr.

https://www.sykletiljobben.no/

Christian 1

 

Hjemmegym – en forsmak på Sykle til jobben

Hjemmegym – en forkampanje til Sykle til jobben 6. april til 6. mai

Vi ønsker å skape samhold, motivasjon, treningsglede og inspirasjon i en vanskelig tid. Som følge av Covid-19 utsettes Sykle til jobben kampanjen foreløpig til 19. mai.

Mandag 6.april starter derfor en ny og litt annerledes aktivitetskampanje.

Praktisk info:

- Det er gratis for alle som bor eller jobber i en gratiskommune.
- Er du påmeldt til Sykle til jobben er du også påmeldt til Hjemmegym, du trenger ikke å melde deg på to ganger.
- ALL aktivitet teller!
- Følg med på Facebook, Instagram og nettside for ukentlige konkurranser og premier.

Vil du dele din nye aktive hverdag med oss? Send oss bilder, filmer eller bruk #hjemmegymSTJ i sosiale medier

Håper du blir med, vi gleder oss!

https://www.sykletiljobben.no/

91465036_10163833265705179_4871670971653685248_o

Aktivt år i Sykkelbyen

2019 har vært et aktivt år i Sykkelbyen. Med et budsjett på ca 30 millioner kroner var det mange prosjekt som skulle gjennomføres. I tillegg har kommunene gått inn med egne midler i prosjekt, slik at verdien av prosjektene totalt sett er høyere. Ved årsskiftet gikk regnskapet i balanse. – Målet var å gjennomføre planlagte prosjekt og bruke opp midlene i 2019, det har vi klart, sier en fornøyd prosjektleder Lorna Mannes Dyrkolbotn.

Her er noen av prosjektene som ble gjennomført i 2019:

Det har vært et stort fokus på å lage planer for nye sykkelveier – og tiltak i kommunene, som grunnlag for utbygging. Det ble utarbeidet tilsammen 15 ulike forprosjekt, reguleringsplaner og byggeplaner. Her kan nevnes forprosjekt for ulike tiltak i Rogalandgata, i sentrumsgater og i Egils vei. Reguleringsplanen for pilotprosjektet i Salhusvegen ble vedtatt, der det skal etableres sykkelfelt med buffer og stedstilpasset sykkelfelt. På slutten av året ble det utarbeidet byggeplan for sykkelvei med fortau langs Vormedalsvegen trinn 2 (Moksheim-Steinhaugvegen). Alle traséene ligger i hovednett for sykkel.

Sykkelbyen kom også godt i gang med utbygging i 2019. Det ble etablert to nye sykkelfelt i Rogalandsgata og etablert sykling mot enveiskjøring i Haraldsgata nord. Fire nye sykkelveier med fortau og en gang- og sykkelvei ble også bygget. Første trinn av sykkelvei med fortau langs Floravegen ble ferdigstilt, samt del av traséen i Storasundgata, sistnevnte i godt samarbeid med vann- og avløpsetaten i Haugesund og Statens vegvesen. Det ble også bygget sykkelvei med fortau og gang og sykkelvei i Bråvallagata og Stordgata og inn i idrettsparken på nordsiden av Skeisvang vgs og sykkelvei med fortau langs Haukelivegen.

Sykkelstativ for parkering ble montert flere steder i sentrum av Haugesund og det ble skiltet fire nye sykkelruter; Skåredalen, Djupaskarsvegen, Spannavegen og Solvang. Langs Ørpetveitvegen fra Raglamyr mot Skåredalen og ved Norheim ble lysforholdene bedret.

Sykle til jobben-aksjonen hadde 700 påmeldte fra Haugesund og fastlands-Karmøy, en oppgang på 190 deltakere fra 2018. På Friluftslivets dag ble det registrert over 600 gående og syklister på standen vår. Under Bilfri dag ble det delt ut 200 matpakker til syklister. Sykkelbyen, i samarbeid med kommunene og politiet, har avholdt lys- og refleksaksjon ved fire skoler.

Tellinger i Vangen viste en økning i antall gående og syklister; 2019: 474 060 (2018: 391 640). Det sammen gjelder for passeringer av syklister ved Flotmyr; 2019: 80 125 (2018: 74 196). Kommunene, i samarbeid med Kolumbus, etablerte en leasingordning for ansatte, der ca 250 ansatte i begge kommuner leaset el-sykkel i 2019. Planlegging av bysykkelordningen med ladestasjoner ble gjennomført.

Sykkelbyen har for øvrig flere prosjekt på programmet i 2020. Pr idag har vi fått forskuttert 5 mill kr fra fylkeskommunen til planlegging av sykkelveier og –tiltak etter nærmere prioritering. Bygging av sykkelvei nord i Floravegen (trinn 2) og langs Vormedalsvegen (trinn 1) står blant annet på prioriteringslisten.

 

 

Galleri

På kaien
Sykkelstativ
Torgbakken ned
Sykkelstativene
Sentrum1
Sykkel med Haugesund på
Overgang
Den skal tidlig krøkes
Sykkelstøtte
Pedalen

Velg sykkel!

statens_vergesen

rogaland_fylkeskommune

karmoy_kommune

haugesund_kommune

 

Designet og utviklet av SYSCO